نمایش 1–12 از 552 نتیجه

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

3,558,958,000  3,448,630,302 

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

3,927,866,000  3,806,102,154 

ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

5,275,826,000  5,112,275,394 

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

6,097,432,000  5,908,411,608 

ترانسفورماتور کم تلفات 25 kva ایران ترانسفو

223,183,000 

ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA ایران ترانسفو

1,399,738,000  1,356,346,122 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1000KVA ایران ترانسفو

3,150,213,000  3,052,556,397 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 100KVA ایران ترانسفو

1,227,594,000  1,189,538,586 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1250KVA ایران ترانسفو

3,670,618,000  3,556,828,842 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1600KVA ایران ترانسفو

4,427,759,000  4,290,498,471 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 2000KVA ایران ترانسفو

5,344,338,000  5,178,663,522 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 200KVA ایران ترانسفو

1,299,053,000  1,258,782,357