نمایش 1–12 از 552 نتیجه

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

5,172,946,422 

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

5,709,155,169 

ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

7,668,415,029 

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA ردیف 33 ایران ترانسفو

8,862,618,381 

ترانسفورماتور کم تلفات 25 kva ایران ترانسفو

294,602,000 

ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA ایران ترانسفو

1,822,930,281 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1000KVA ایران ترانسفو

4,578,836,049 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 100KVA ایران ترانسفو

1,784,308,848 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1250KVA ایران ترانسفو

5,335,244,232 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 1600KVA ایران ترانسفو

6,435,748,191 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 2000KVA ایران ترانسفو

7,767,996,252 

قیمت ترانسفورماتور توزیع خشک 200KVA ایران ترانسفو

1,888,174,020